SCP-370-ko [데스매치]

경고: 이하 파일은 4등급 보안인가를 요함


보안인가 4등급 없이 본 파일에 접근하려는 모든 시도는 기록되며

즉각적인 징계 조치의 대상이 될 수 있음.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.