구제기법 1391 (수정2판)
평가: 0+x
blank.png

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
<title>reveal.js</title>
<link rel="stylesheet" href="http://scp-jp-sandbox2.wikidot.com/local--files/dr-toraya/reveal.css">
<link rel="stylesheet" href="http://scp-jp-sandbox2.wikidot.com/local--files/dr-toraya/beige.css">
<!-- Theme used for syntax highlighting of code -->
<!-- <link rel="stylesheet" href="lib/css/zenburn.css"> -->
 
<!-- この辺のスタイルシートもcodeタグにまとめたいのだがどうもうまくいかない -->
<style>
div.toptitle{
  text-align: center;
  position: relative;
  top: 45%;
  font-size: 160%;
  color: #000000;
  background: #FFFFFF;
  border-top: 10px solid #000000;
  border-bottom: 20px solid #000000;
}
div.pagetitle{
  background: #3f3f3f;
  text-align: center;
  color: #dcdcdc;
  border-top: 5px solid #000000;
  border-bottom: 10px solid #000000;
  padding: 0.2em 0.5em 0.2em 0.5em;
}
 
.reveal table td{
 text-align: left;
 border-right: 1px solid;
 border-bottom: 1px solid;
}
table.history{ 
 border-spacing: 5px 5px;
 border-collapse: separete;
 border: 0px solid #000000;
}
td.history{
 border: 0px solid #000000;
}
</style>
</head>
 
<body>
<div class="reveal">
<div class="slides" style="
background-image: url('http://scp-jp-sandbox2.wikidot.com/local--files/dr-toraya/saiga-logo-ig.png');
background-repeat: no-repeat;
background-position: left bottom;
">
 
<!-- タイトルページ -->
<section style="height:100%;">
<div class="toptitle">구제기법 1391</div>
<div style="text-align:right; position:absolute; bottom:2em; right:1em;">
<font style="background: #444488; color:#FFFFFF; padding: 10px; font-size:70%">오른쪽으로 스크롤해주세요</font>
</div>
</section>
 
<section>
<div class="pagetitle"><B>TFS-1391</B></div>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<P>
TFS-1391은 세계[13.9]의 현계상수를 회복시키는 것을 직접수단으로 해서, 단계적으로 우주의 안정화를 도모하는 계획이다.
TFS-1391은 분류[아리야]의 세계[13.9]의 부흥과 유지를 목적으로 하고 있다.
</P><P>
TFS-1391의 적절한 수행은, 세계[13.9]에 있어 다음과 같은 효과가 있으리라 기대되고 있다.
</P><P>
<ul>
<li>현계상수의 회복과 안정화</li>
<li>동식물의 개체 수 회복</li>
<li>문명의 회복</li>
</ul>
</P>
</div>
</section>
 
<section>
<div class="pagetitle"><B>세계[13.9]</B></div>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<img src="http://ja.scp-wiki.net/local--files/tfs-1391/w139" align="right" style="width:40%">
세계[13.9]는 지속적인 양질의 문명을 보유하고 있으며, 건전한 상태가 계속된다면 향후 새로운 발전과 다원 우주에 대한 지대한 이바지가 있을 것이라 예상되고 있었다.
<P>
</P><P>
그러나 세계[13.9]는 시간력 11635.8에 발생한 에드워드 초항행 사상에서 시작된 시공폭풍의 영향으로 인해 우주 전체가 붕괴하기 시작했다.
먼저 [24.4]의 S가 이 현상을 발견한 뒤, 곧바로 TFS 위기관리국에 보고되었다.
TFS 위기관리국은 긴급 대책회의를 소집했고, 세계[13.9]의 구제기법으로서 TFS-1391을 제시했다.
</P><P>
[0.0]의 S는 TFS-1391을 승인했다.
</P>
</div>
</section>
 
<section>
<section>
<div class="pagetitle"><B>유물 이용 신청</B></div>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<P>
TFS-1391은 계획 수행을 위해 다음과 같은 중요 유물을 구성 요소로 포함한다.
</P><P>
<ul>
<li>유물027 [사이토 가프식 공간 접속기]</li>
<li>유물035 [매디슨 시공 저울]</li>
<li>유물195 [샤크 댐프 감동기]</li>
<li>유물340 [대마왕 봉인]</li>
<li>유물772 [다이슨 올트 변환기]</li>
<li>유물912 [스크랜턴 현실성 닻]</li>
</ul>
</P>
</div>
<div style="text-align:right; position:absolute; bottom:-40px; right:30px;">
<font style="background: #444488; color:#FFFFFF; padding: 10px; font-size:70%">아래로 스크롤하시면 세부 사항이 표시됩니다</font>
</div>
</section>
 
<section>
<div class="pagetitle"><B>유물027 [사이토 가프식 공간 접속기]</B></div>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<img src="http://scp-jp-sandbox2.wikidot.com/local--files/dr-toraya/opt027" align="right" style="width:40%">
<!-- src https://visualhunt.com/photo/168597/ -->
<P>
유물027은 세계[2.1]의 사이토 박사 및 가프 박사의 공동연구로 개발된, 가장 기본적이면서 획기적인 공간 접속기다.
유물027의 등장으로 에테르 게이트를 거치지 않는 비교적 안전한 세계 이동이 가능해졌고, 이동 중 사고율은 0.7%까지 감소했다.
다만 "시공특이점 이외에서는 작동이 불안전하다", "동일 세계 내에서의 공간 접속에는 적합하지 않다" 등의 해결되지 않은 사항들이 남아있어
현재도 [Sai-Ga 2.1] 연구소에서 연구가 진행 중이다.
</P>
</div>
</section>
 
<section>
<div class="pagetitle"><B>유물035 [매디슨 시공 저울]</B></div>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<img src="http://ja.scp-wiki.net/local--files/tfs-1391/mecha" align="right" style="width:30%">
<P>
유물035는 세계[11.8]의 찰스 만델 씨가 개발한 시공론적 압력 계측기다.
유물035의 등장 이전에는, 시공특이점과의 접촉은 어렵고 아주 광범위한 수색 혹은 파멸적인 갈란드 압축이 필요했었다.
유물035는 시간의 경사를 계측해서 시공특이점의 대략적인 좌표를 보여주는 것이 가능하며, 이는 유물027의 안정가동 지역 발견에 매우 유용하다.
</P><P>
유물035의 복제는 현재까지도 성공하지 못했다. 취급 시에는 최대한 주의를 기울이기 바란다.
</P>
</div>
</section>
 
<section>
<div class="pagetitle"><B>유물195 [샤크 댐프 감동기]</B></div>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<P>
유물195은 세계[313.7]의 샤크 댐프(Xiaq Damf)가 개발한 것으로 알려져 있는 비물리 에너지 흡착장 발생장치다.
救済技法においては、ダイソン・オールト変換により発生する余剰オールト波の物理格納のために収容されるケースが一般的です。
Xiaq Damfは自身を現地(Gwjaao oie aakqig)住民により追放された王であり科学者であると主張していますが、遺物195の再現には成功しておらず、主張が事実であるという根拠は現在まで示されていません。
</P><P>
なお世界[313.7]は分類[サティー]にカテゴライズされており、現在は立ち入ることができません。
</P>
</div>
</section>
 
<section>
<div class="pagetitle"><B>유물340 [대마왕 봉인]</B></div>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<img src="http://scp-jp-sandbox2.wikidot.com/local--files/dr-toraya/opt340" align="right" style="width:40%">
<!-- src https://visualhunt.com/f2/photo/6329795689/bbb394d222/ -->
<P>
遺物340は非実体エネルギーを実体物理化した際の格納容器として使用されています。
</P><P>
遺物340の由来ははっきりしていません。遺物340の異名「大魔王封じ」は遺物340に当初から添付されていた付箋の記載内容に由来しており、その意味は不明です。
</P>
</div>
</section>
 
<section>
<div class="pagetitle"><B>유물772 [다이슨 올트 변환기]</B></div>
<img src="http://scp-jp-sandbox2.wikidot.com/local--files/dr-toraya/opt772" align="right" style="width:40%">
<!-- https://visualhunt.com/photo/186775/ -->
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<P>
遺物772は現界定数の固定化と再解放のために使用されます。
</P><P>
遺物772の詳細は執行者以外には秘匿されます。この施策は[0.0]のSと遺物772譲渡元団体の間に結ばれた条約に基づいて決定されており、例外はありません。
</P>
</div>
</section>
 
<section>
<div class="pagetitle"><B>유물912 [스크랜턴 현실성 닻]</B></div>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<img src="http://scp-jp-sandbox2.wikidot.com/local--files/dr-toraya/opt912" align="right" style="width:40%">
<!-- src http://www.scp-wiki.net/printer--friendly//reach-s-blueprint-folder -->
<P>
遺物912は[財団]エージェントから購入した局所現界定数制御装置です。
ごく狭い範囲の現界定数の向上と安定が可能であり、またその機能強化のために遺物912には不可逆的な改造が施されています。
 遺物912は特に世界移動の成功率向上とダイソン変換が行われた世界での一時的な実体維持のために用いられます。
</P><P>
オリジナルの複製は比較的容易ですが、入手経路の確立難度と「Kondrakiによる非人道的チューンナップ」が再適用困難であるため遺物指定されています。
</P>
</div>
</section>
 
</section> <!-- end of section -->
 
<section>
 
<section>
<div class="pagetitle"><B>구제 기법</B></div>
<div style="text-align: left; font-size: 70%;">
<P>
(1) 遺物035を用いて世界[51.4]と世界[13.9]の時空特異点をそれぞれ捜索。
</P><P>
(2) 遺物027を用いて世界[51.4]と世界[13.9]の時空特異点を接続。
</P><P>
(3) 遺物772を用いて世界[51.4]の現界定数をダイソン変換し生成物を遺物340に格納。副産物として発生する余剰オールト波を遺物195を用いて1.13pom以内に抑制。
</P><P>
(4) 遺物340およびプロジェクト遂行者の現界定数を遺物912を用いて一定に保ちながら世界[13.9]へ移動。
</P><P>
(5) 遺物772を用いて遺物340の内容物をオールト変換し世界[13.9]に展開。
</P>
</div>
</section>
 
<section>
<div style="text-align: left; font-size: 70%;">
<P>
(6) 遺物195により発生した廃棄物195を世界[51.4]に展開。
</P><P>
(7) 遺物をすべて回収しプロジェクト完了。
</P>
</div>
</section>
 
</section> <!-- end of section -->
 
<section>
<section>
<div class="pagetitle"><B>상황과 경과</B></div>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<P>
 
<TABLE class="history">
<TR class="history"><TD bgcolor="DDDDDD" style="white-space: nowrap;">発生日時</TD><TD rowspan="2" bgcolor="DDDDDD" >状況および経過</TD></TR><TR class="history"><TD bgcolor="DDDDDD" >発生世界</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11635.8</TD>
<TD rowspan="2">エドワード超航行事象の発生。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD" >世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11636.1</TD>
<TD rowspan="2">空間異常が発生。マスコミにより報じられた最初の例。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11636.3</TD>
<TD rowspan="2">[24.4]のSによる宇宙崩壊事象発見。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDDD">世界[-.-]</TD></TR>
 
<TR class="history"><TD colspan="2" align="right"><font style="background: #444488; color:#FFFFFF; padding: 10px;">아래로 스크롤해주세요.</font></TD></TR>
 
</TABLE>
</P>
</div>
</section>
 
<section>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<TABLE class="history">
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11636.6</TD>
<TD rowspan="2">人類の0.3%が消失または変異。各国政府は対応に追われている。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11636.7</TD>
<TD rowspan="2">TFS-1391承認。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDDD">世界[-.-]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11636.8</TD>
<TD rowspan="2">時空特異点捜索開始。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDff">世界[51.4]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11638.1</TD>
<TD rowspan="2">時空特異点発見。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDff">世界[51.4]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11638.2</TD>
<TD rowspan="2">時空特異点捜索開始。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
</TABLE>
</div>
</section>
 
<section>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<TABLE class="history">
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11641.4</TD>
<TD rowspan="2">人類の1%が消失または変異。非常事態宣言を発令する国家あり。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11644.3</TD>
<TD rowspan="2">人類の3%が消失または変異。治安悪化を示す地域が現れる。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11648.1</TD>
<TD rowspan="2">時空特異点発見。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11648.2</TD>
<TD rowspan="2">遺物027により世界[51.4]と接続完了。遺物772、遺物340、遺物195を配備。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11648.2</TD>
<TD rowspan="2">遺物772によるダイソン変換開始。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDff">世界[51.4]</TD></TR>
 
</TABLE>
</div>
</section>
 
<section>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<TABLE class="history">
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11648.3</TD>
<TD rowspan="2">人類の5%が消失または変異。機能不全を起こす地域が現れ始める。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11648.7</TD>
<TD rowspan="2">人類の10%が消失または変異。暴動が各地で発生している。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11649.0</TD>
<TD rowspan="2">現界定数がプロジェクト開始前の75%に低下。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDff">世界[51.4]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11649.0</TD>
<TD rowspan="2">[133.3]のSがプロジェクトの中止を提案。却下。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDDD">世界[-.-]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11649.5</TD>
<TD rowspan="2">現界定数がプロジェクト開始前の50%に低下。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDff">世界[51.4]</TD></TR>
 
</TABLE>
</div>
</section>
 
<section>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<TABLE class="history">
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11649.6</TD>
<TD rowspan="2">人類の40%が変異。文明が失われ始めた地域あり。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDff">世界[51.4]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11649.9</TD>
<TD rowspan="2">遺物772によるダイソン変換完了。現界定数はプロジェクト開始前の31%で安定。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDff">世界[51.4]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11649.9</TD>
<TD rowspan="2">遺物772の移送完了。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11649.9</TD>
<TD rowspan="2">遺物772によるオールト変換開始。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11650.0</TD>
<TD rowspan="2">人類の25%が消失または変異。機能不全を起こす国家が現れ始める。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
</TABLE>
</div>
</section>
 
<section>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<TABLE class="history">
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11650.5</TD>
<TD rowspan="2">遺物772によるオールト変換完了。現界定数回復処理開始。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11650.9</TD>
<TD rowspan="2">[68.0]のSが無許可の直接介入。処分済み。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDff">世界[51.4]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11651.0</TD>
<TD rowspan="2">廃棄物195展開。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDff">世界[51.4]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11651.2</TD>
<TD rowspan="2">人類の28%が消失または変異。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11652.3</TD>
<TD rowspan="2">人類の30%が消失または変異,影響の拡大速度が低下していることが報じられる。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
</TABLE>
</div>
</section>
 
<section>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<TABLE class="history">
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11653.5</TD>
<TD rowspan="2">人類の75%が変異。文明の大半が失われている。保存処理済み。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDff">世界[51.4]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11655.9</TD>
<TD rowspan="2">人類の31%が消失または変異。影響が収束しつつあることが報じられる。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11667.5</TD>
<TD rowspan="2">現界定数回復処理が完了。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11667.9</TD>
<TD rowspan="2">人類の消失または変異が停止。各国政府が公的に事態終息を発表。複数の国家が戦争の終了と統一政府の樹立を宣言。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="ffDDDD">世界[13.9]</TD></TR>
 
</TABLE>
</div>
</section>
 
<section>
<div style="text-align: left; font-size: 80%">
<TABLE class="history">
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11668.0</TD>
<TD rowspan="2">分類[カーヤ]から分類[サティー]に再分類。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;" bgcolor="DDDDff"><TD>世界[51.4]</TD></TR>
 
<TR class="history">
<TD bgcolor="FFFFFF">11668.0</TD>
<TD rowspan="2">プロジェクト終了。</TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD bgcolor="DDDDDD">世界[-.-]</TD></TR>
</table>
</div>
 
<!--
<TR class="history">
<TD></TD>
<TD rowspan="2"></TD></TR>
<TR class="history" style="white-space: nowrap;"><TD></TD></TR>
-->
 
<div style="text-align: center; font-size: 70%">
<table style="border:1px solid #ffffff; float:right; width:40%;">
<tr><td>
<img src="http://ja.scp-wiki.net/local--files/tfs-1391/w514" style="border: 0px; width:100%; ">
<BR>
世界[51.4]の存在可能地域<br>
(現在は立入禁止)
</TD></TR></table>
</div>
 
</section>
 
</section> <!-- end of section -->
 
<section>
<div class="pagetitle"><B>계획 종료 보고</B></div>
<P>
TFS-1391は成功裏に終了しました。
</P>
<div style="font-size: 80%">
<P>
本報告は同現象に陥った世界の対処事例として保存されます。
</P>
</div>
</section> <!-- end of section -->
 
<section>
<P>
마침
</P>
</div>
</section>
 
<!--
<section>
<div class="pagetitle"><B></B></div>
<div style="font-size: 80%">
<P>
</P>
</div>
</section>
-->
 
</div>
</div>
 
<script src="http://scp-jp-sandbox2.wikidot.com/local--files/dr-toraya/reveal.js"></script>
<script src="http://scp-jp-sandbox2.wikidot.com/local--files/dr-toraya/head.min.js"></script>
 
<script>
// More info about config & dependencies:
// - https://github.com/hakimel/reveal.js#configuration
// - https://github.com/hakimel/reveal.js#dependencies
Reveal.initialize({
dependencies: [
{ src: 'plugin/markdown/marked.js' },
{ src: 'plugin/markdown/markdown.js' },
{ src: 'plugin/notes/notes.js', async: true },
{ src: 'plugin/highlight/highlight.js', async: true, callback: function() { hljs.initHighlightingOnLoad(); } }
]
});
</script>
</body>
</html>

태그: _사이가파 악경연-18 요주의단체-서식 jp 사이가파

작가: dr_toraya